Obsah

O obci

Obec Nekmíř rozkládá se v mírné pahorkatině při okresní silnici z Touškova  do Manětína a při okresní silnici z Nekmíře do Hubenova 17 km sz. od Plzně. Obcí protéka skrovný potok nekmířský. Celková výměra katastrální je 761 ha 58 a 90 m2. Počet domů 77.

Obec přísluší k okresní politické správě v Plzni, berní správě a bernímu úřadu v Plzni, okresnímu výboru a okres. výboru školnímu v Plzni, poštovnímu a telegrafnímu úřadu ve Všerubech, okres. soudu v Plzni, farnímu úřadu ve Všerubech..

Na základě sčítání obyvatelstva z 16.února 1921 napočteno veškerého obyvatelstva 545 osob, dle národnosti 543 Češi a 2 Němci. Bytových stran bylo 116. Podle náboženského vyznání bylo 396 římských katolíků, 7 vyznání českobratrského evang., 6 Židů a 136 osob bez vyznání.

V obci se nacházejí spolky : Sbor dobrovolných hasičů, založený v r 1913, čítající 29 členů činných a 15 členů přispívajících,, Dělnická Tělocvičná Jednota, založená v r. 1921, čítající 75 členů, Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské, založený v r. 1907 čítající 68 členů, Místní odbor Volné Myšlenky, založený v r. 1920, čítající 19 členů, včelařský spol. (1920) 21 členů.

Průmysl v obci je zastoupen jedním pivovarem, jedním lihovarem, které patří majiteli zdejšího velkostatku JUDru Wopršálkovi, a jednou hrnčírnou, patřící Vilému Krinerovi. Vedle toho je v obci jeden obecní kovář, jeden kolář, 3 obuvníci, 1 řezník a dva obchody.

Půda zdejší chová dosti velká ložiska černého uhlí, které ale nemůže býti náležitě využitkováno, poněvadž vzdálenost železniční trati je přílišná a dolování by se nevyplácelo.

(Výpis z místní kroniky - 1925)