Obsah

Informace k přípojkám splaškové kanalizace

Typ: ostatní
Pravidla pro připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

Vážení občané,

V současné době probíhá dokončování výstavby splaškových kanalizačních stok a ČOV v obci. V dalším období budou realizovány kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem. Kanalizační přípojky (dále jen přípojky) u silnic II. a III. třídy jsou již vybudované a každý majitel nemovitosti by měl vědět, kam si přípojku nechal instalovat. Přípojky na veřejné části jsou budovány v rámci celého projektu a budou ukončeny na hranici pozemku. Realizace přípojky na soukromém pozemku je záležitostí majitele nemovitosti. Každá  přípojka bude osazena revizní šachtou 1 – 2 m od hranice pozemku na pozemku vlastníka nemovitosti. Realizace samotné přípojky na pozemku vlastníka nemovitosti musí být provedena v souladu s příslušnou normou a přípojka musí být vodotěsná! Zkušební provoz ČOV bude zahájen v červenci 2023. Časový předpoklad pro připojení jednotlivých nemovitostí je od 15.7.2023 do 30.9.2023. Do této doby je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět či přečerpávat splaškové odpadní případně dešťové vody!!!

Vedení obce zdůrazňuje, že kanalizace v obci je budovaná jako splašková a rovněž ČOV je hydraulicky dimenzována na maximální hodinové množství splašků. Z tohoto důvodu je výslovně zakázáno likvidovat dešťové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch z nemovitostí pomocí kanalizačních přípojek do splaškové kanalizace. Bude-li zjištěno, že odběratel porušuje toto pravidlo, bude se jednat dle zákona o vodovodech a kanalizacích dle §10 o „neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace“. V tomto případě, je odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé vlastníkovi kanalizace! Způsob výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis k zákonu o vodovodech a kanalizací. Vedení obce dále upozorňuje, že na přítoku do ČOV bude prokazatelně vidět dle hodnot proteklého množství, zda během dešťové události došlo k navýšení průtoku splaškových odpadních vod nad rámec max. hodinového maxima splašků či ne. V případě, že bude průtok odpadních vod na ČOV prokazatelně nad max. hodinovým množství splašků, bude obec přes specializovanou firmu zjišťovat toto neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (např. pomocí kouřové metody, …) a finanční náhrada bude následně vymáhána u odběratele, který porušuje kanalizační řád náhrada vzniklé ztráty!!

Co si připravit do doby připojování nemovitostí:

  • Promyslet trasu vedení splaškové kanalizační přípojky na vlastním pozemku, případně v zimním období odstranit porosty, které jsou v trase kanalizační přípojky.
  • Oddělit kanalizaci dešťovou od splaškové (do nově vybudované splaškové kanalizace je zakázáno odvádět vody dešťové, průsakové !!!)

Jak bude probíhat vlastní připojení:

  • Před připojením nemovitosti zajistí majitel vyvezení současné jímky, septiku nebo kalů z domácí ČOV (bude jako příloha přejímacího protokolu)
  • Majitelem nemovitosti vybraná odborná firma provede propojení kanalizační přípojky s budovou bez záhozu výkopu (napojení nemůže být realizováno z žumpy, septiku nebo DČOV, splašky musí odtékat přímo skrz přípojku do kanalizace)
  • Pracovník OÚ Nekmíř provede převzetí přípojky, kontrolu, zda do přípojky nejsou svedeny dešťové vody, sepíše přejímací protokol a majitel podepíše smlouvu o odvádění odpadních vod.
  • Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná!!
  • Pak může být proveden zához výkopu a urovnání terénu

   Povinnost realizace připojení vyplívá ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Ten díky §3 umožňuje obcím uložit vlastníkům nemovitostí povinnost napojit se na obecní kanalizaci, pokud je to technicky možné.

Od majitelů nemovitostí, kteří do konce roku 2023 své připojení na kanalizaci nezrealizují, bude obec požadovat doklady o plnění zákonných povinností spojených se zneškodňováním odpadních vod, a to následujícím způsobem:

  • U jímek či septiků budou požadovány doklady (faktury) o jejich pravidelném vývozu. Četnost těchto vývozů bude určena individuálně - pro každou nemovitost bude četnost vypočtena dle objemu příslušného septiku či jímky a dle směrných čísel roční spotřeby vody, které stanovuje vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění 35 m3 /osoba/rok. Upozorňujeme, že vývoz lze uskutečnit pouze přes oprávněné subjekty!
  • V případě domovních čistíren odpadních vod, bude obec požadovat předložení platného povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a prokazatelné plnění podmínek tohoto povolení. Zejména pak sledování kvality vypouštěných odpadních vod – protokoly o provedených rozborech, kde je opět zákonnou povinností, aby odběry i rozbory byly provedeny pouze oprávněnou laboratoří!

 

Znovu upozorňujeme, že v žádném případě není možné přepustit obsah jímek, septiků či domovních čistíren do kanalizace!! V takovém případě dojde k nežádoucímu a především k neřízenému LÁTKOVÉMU zatěžování ČOV, které může mít za následky i likvidaci bakteriálních kultur na ČOV, jejichž opětovné zprovoznění se pohybuje v řádech desetitisíců Kč. Tyto náklady na zprovoznění ČOV spolu s náklady na užití dnes dostupných technologií vedoucí ke zjištění viníka, bude obec v plné výši požadovat po viníkovi!!!

 

Vzhledem k ustanovením Zákona o vodovodech a kanalizacích a poskytnutí dotace z Evropských fondů, musí být provoz splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod finančně nezávislý a musí vytvářet finanční prostředky na obnovu jak splaškové kanalizace, tak ČOV. Podle předpokládaných provozních nákladů a vytváření fondu na obnovu budou náklady na občana cca 1 300 – 1 500,-Kč na rok.

 

 

Zásobování pitnou vodou

Znovu upozorňujeme na nutnost šetřit s pitnou vodou z obecního vodovodu. Snížením kapacity současného vrtu dochází k větší spotřebě vody než je výroba na úpravně. Abychom zabezpečili bezporuchový chod vodovodu, byli jsme nuceni dovážet pitnou vodu do našeho vodojemu. Cena takto dovezené vody několika násobně převyšuje cenu za kterou jsme schopni ji vyrobit.Celkově jsme za dovezenou vodu zaplatiliza letošní rok zatím částku162 572,-Kč a to se bude muset promítnout do ceny vody v příštím období.

Horší situace je v tom, že v zimních měsících nebude možné vodu dovážet a nesníží-li se spotřeba pitné vody, bude muset dojít k plánovaným časovým odstávkám vodovodu. Tyto plánované časové odstávky mohou způsobovat pokles tlaku v řadu a to se následně negativně projeví v kvalitě vody (zákal).

Zkontrolujte si pro jistotu úniky z domovních rozvodů a šetřete prosím při používání vody ať k odstávkám nemusíme přistupovat.

Zároveň vás chceme informovat, že obec zřídila průzkumný hydrogeologický vrt a v současné době je zhotovitelem vrtných prací dokončována závěrečná hydrogeologická zpráva. Následně zajistíme realizaci projektové dokumentace na zlegalizování tohoto průzkumného vrtu na zdrojový vrt surové vody pro zásobování pitnou vodou v obci. Předpoklad realizace (kolaudace) druhého zdrojového vrtu je 08-09/2023. Tímto dojde k posílení stávajícího nekapacitního zdroje a dojde ke zvýšení spolehlivosti provozování vodovodu bez nutnosti externího zavážení pitnou vodou do VDJ.


Vytvořeno: 2. 11. 2022
Poslední aktualizace: 16. 11. 2022 9:13
Autor: